Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

...

Situatie

Op het Samenstelscherm zie ik een annuïtaire toetsing terugkomen. Wat betekent dit bedrag en wat is het verschil met de GHF-norm bij Doelstelling?

...

Uitgangspunten

1. Hypotheekopzet

De maximale hypotheek op

...

tabblad Samenstellen wordt berekend op basis van de

...

wettelijk vastgestelde GHF-norm,

...

hierbij wordt rekening gehouden

...

met de opgevoerde samenstelling. 

 • Er wordt altijd rekening gehouden met de looptijd van een leningdeel, ongeacht de aflosvorm.

 • Als er sprake is van een opbouwproduct en een looptijd korter dan 360 maanden, wordt voor de toetsing de hoofdsom van een leningdeel verminderd met de 1e inleg.

2. Verminderd inkomen binnen 10 jaar

Een inkomen

...

dat 10 jaar of langer loopt, wordt

...

voor de gehele looptijd meegenomen. Wanneer er binnen 10 jaar vanaf de rekendatum een inkomensdaling is, moet er vervroegd worden afgelost. Deze inkomensdaling kan op twee manieren ontstaan:

 • Er is een tijdelijk inkomen met een einddatum binnen 10 jaar

 • Een of beide aanvragers bereiken binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd en het pensioeninkomen is lager dan het huidige inkomen.

3. Financiële verplichtingen

 • De maandlast van een financiële verplichting

...

 • wordt verschillend per soort berekend. Zie voor meer details /wiki/spaces/FINDESK/pages/2713354241

 • De maandlast wordt over de gehele looptijd meegenomen, behalve als er sprake is van een inkomensdaling binnen 10 jaar. Wanneer dat het geval is wordt er wel gekeken naar de einddatum van de verplichting. Ligt deze voor de datum dat het inkomen daalt, dan wordt deze verplichting in de verdere toetsing niet meegenomen.

Voor meer details zie /wiki/spaces/FINDESK/pages/2713354241

Verschillende bedragen tussen Doelstelling en Samenstellen

De verschillen

Het verantwoorde hypotheekbedrag volgens de annuïtaire toetsing

...

op tabblad Samenstellen kan afwijken

...

 van de verantwoorde

...

hypotheekbedrag zoals vermeld

...

op tabblad ‘Doelstelling’.

Op het doelstellingscherm gaan wij standaard uit van:

 • een looptijd van 360 maanden

 • hypotheekrenteaftrek gedurende 360 maanden

 • een volledige annuïtaire aflossing

 • de door jou ingevulde toetsrente

Redenen voor het verschil tussen de uitkomst

...

op Doelstelling en

...

op Samenstellen kunnen zijn:

 • gebruikte hypotheekrente in de leningdelen wijkt af van de gebruikte toetsrente

 • andere looptijden dan de standaard looptijd van 360 maanden

 • de resterende aftrekbaarheid van (een deel van) de hypotheekrente

...

Gerelateerde vragen

...

 • is korter dan 360 maanden


Screenshot 2024-04-26 at 11.47.59.pngImage Added

Maximale o.b.v. hypotheek 30 jaar looptijd, 30 jaar renteaftrek, volledig annuïtair aflossen = € 358.528

Screenshot 2024-04-26 at 11.52.49.pngImage Added

Maximale hypotheek o.b.v. de opgegeven samenstelling, verruimingen door energielabel en investering in energiebesparende maatregelen, verschillende looptijden en resterende renteaftrek = € 371.305