Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Binnen Findesk wordt er gerekend met een tweetal verschillende types maandinkomen, namelijk:

 • Het netto maandinkomen (o.b.v. bruto maandsalaris). Dit inkomen is het netto inkomen of netto maandsalaris welke de consument terug kan zien op zijn of haar loonstrook. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende maandelijkse inkomensbestanddelen:
  • Bruto salaris
  • Onregelmatigheidstoeslag
  • Auto van de zaak
  • Provisie
  • Werknemersbijdragen pensioen- en/of arbeidsongeschiktheidsregelingen

...

In de adviesthema's Pensioen, Overlijden, Werkloos en Arbeidsongeschikt wordt gerekend met het Netto maandinkomen per maand. 

Waarom we rekenen met het Netto maandinkomen en niet met het Netto maandinkomen (o.b.v. bruto maandsalaris)?

De basis hiervoor is te herleiden naar de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF). Bij het bepalen van de leencapaciteit voor een consument die een hypothecaire financiering aanvraagt, dient er rekening gehouden te worden met de huidige vaste en bestendige inkomsten (art. 6 lid 3 van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen). In de 'Toelichting GHF' wordt in artikel 6.3 het volgende hierover gezegd:

...