Wijzigingen wet- en regelgeving voor januari 2024

Nieuwe toetsnormen Studieleningen

Vanaf 2024 zijn de toetsnormen rondom zowel de leningen onder de basisbeurs, als die onder het leenstelsel rigoreus veranderd.

Waar voorheen de oorspronkelijke schuld en een vaste wegingsfactor gebruikt werden om de toetslast te bepalen, wordt vanaf 2024 gerekend met de door DUO vastgestelde maandlast i.c.m. de gewogen gemiddelde toetsrente van de hypotheek.

Er zijn situaties waarin de standaard bepaling niet één op één gebruikt kan worden:

 • bij een afwijkende betalingsafspraak met DUO wordt de daadwerkelijk vastgestelde maandlast gebruikt en niet de afwijkende maandlast

  • dit geldt bij zowel een hogere als lagere maandlast

 • binnen de aanloopfase dient het berekende (toekomstige) bedrag van DUO te worden gebruikt

 • wanneer er sprake is van een lening die volledig in box 3 valt

  • dan is de toetsrente niet van belang en geldt de vermenigvuldigingsopslag niet

Het ministerie geeft daarnaast het volgende aan:

De geldverstrekker kan uitgaan van de maandlast mits er geen gebruik wordt gemaakt van jokerjaren of de draagkrachtregeling. Als dat wel het geval is, dan moet de geldverstrekker rekening houden met het bedrag dat de oud-student dan had moeten aflossen (zonder draagkrachtregeling). De geldverstrekker kan – als niet duidelijk is of daar sprake van is – dat narekenen met de volgende gegevens: resterende looptijd, de nog openstaande schuld en het rentepercentage.

Binnen Findesk wordt de toetslast als volgt berekend:

Opgegeven maandlast * de factor behorende bij de gemiddeld gewogen toetsrente (zie tabel 1)

tabel 1

Rekenvoorbeeld 1 - lening is deels box 1

De opgegeven maandlast = € 130,-

De toetsrente = 5%

De bijbehorende factor = 1,30

De toetslast is dan € 130,- x 1,30 = € 169,-

Rekenvoorbeeld 2 - lening is volledig box 3

De opgegeven maandlast = € 130,-

De toetslast is dan € 130,-

Voor de specifieke werking is Findesk zie https://findesksupport.atlassian.net/wiki/spaces/FINDESK/pages/2713124924

Gewijzigde financieringslastpercentages

De nieuwe financieringslasttabellen zijn beschikbaar in Findesk. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen we jou naar: Officiele bekendmakingen - Financieringslastpercentages

Gewijzigde arbeidskorting, heffingskortingen etc

Voor onderstaande onderdelen zijn de nieuwe cijfers toegepast

 • Ondernemersaftrek

  • Zelfstandigenaftrek

  • MKB winstvrijstelling

 • Algemene Heffingskorting

  • regulier

  • AOW

 • Arbeidskorting

  • regulier

  • AOW

 • Ouderenkorting

  • Alleenstaanden ouderenkorting

 • Zorgverzekeringswet bijdrage (ZVW)

Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij jou naar:

Belastingcijfers 2024

Aanpassingen m.b.t. toepassing van een verruiming o.b.v. energielabel en/of energiebesparende maatregelen

Voor het toepassen van deze verruiming, zijn vanwege de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet vanaf 2024 significante veranderingen doorgevoerd. Waar voorheen de verruiming vooral gold bij het toepassen van energiebesparende maatregelen of het hebben van een A++++, energieneutrale of nul-op-de-meter woning, is de toepassing nu afhankelijk van zowel energielabel als het toepassen van energiebesparende maatregelen. Daarentegen is de inkomensgrens van € 33.000,- komen te vervallen. Wel blijft de verruiming bij EBV of EBB gemaximeerd op het bedrag wat besteed gaat worden aan de energiebesparing.

Tabel 1: Uitsluitend o.b.v. energielabel

Tabel 2: O.b.v. energielabel i.c.m. energiebesparende maatregelen

Vervallen van de 3% norm voor alleenstaanden

Vanaf 2024 wordt er geen verhoging van de woonquote meer toegepast bij alleenstaanden met een toetsinkomen tussen de € 26.000,- en € 31.000,-. In plaats daarvan wordt er een verruiming toegepast van een vast bedrag van € 16.000 bij een inkomen vanaf € 28.000.

Wil je zien hoe het werkt? Kijk dan onze uitlegvideo voor zowel energie- als alleenstaandenverruiming https://youtu.be/wiJtqaVXGIo

Gewijzigde Inkomstenbelasting & Eigenwoningforfait

Tarieven box 1 per 1 januari 2024

Inkomenstraject

Tarief

€ 0 tot € 75.624

36,97%

Vanaf € 75.624

49,50%

Voor AOW gerechtigden:

Inkomensgrens AOW 2024

Percentage AOW

0 tot € 38.139

19,07%

€ 38.139 tot € 75.624

36,97

vanaf € 75.624

49,5%

De tabel voor eigenwoningforfait 2024 is:

WOZ-waarde
meer dan

WOZ-waarde
niet meer dan

Eigenwoningforfait

-

€ 12.500

0%

€ 12.500

€ 25.000

0,10%

€ 25.000

€ 50.000

0,20%

€ 50.000

€ 75.000

0,25%

€ 75.000

€ 1.200.000

0,35 % 

€ 1.200.000

-

€ 4.200 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.200.000

AOW leeftijden

De vastgestelde AOW leeftijden zijn ongewijzigd:

 • In 2024, 2025, 2026 en 2027 is de AOW-leeftijd 67 jaar.

 • In 2028 en 2029 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden.

In Findesk houden wij hier rekening mee. Is je klant geboren vanaf 1957 is deze ingesteld op 67 jaar. Dit is correct tot het jaar 1960. 

Vanaf geboortejaar 1961 is het 67 jaar en 3 maanden en de jaren daarna ook minimaal 67 en 3 maanden.

Gewijzigde NHG bedragen

 

2023

2024

 

2023

2024

NHG grens zonder energiebesparende maatregelen

€ 405.000,-

€ 435.000,-

NHG grens met energiebesparende maatregelen

€ 429.300,-

€ 461.100,-

percentage Borgtochtprovisie

0,6%

0,6%

Aanvullend

Wanneer de consument een combinatie van zowel NHG als niet-NHG heeft in zijn bestaande hypotheek heeft NHG hier de norm voor een aanvullende lening aangepast. Er wordt niet langer gekeken naar de marktwaarde maar naar de hypotheek voor wat betreft het voldoen aan de NHG grens.