Analyse scherm

Op het analyse scherm worden per life event scenario’s uitgewerkt.

Om de bedragen uit de scenario’s te begrijpen is het van belang te weten met welke uitgangspunten Findesk hier rekent.

Hieronder vindt je per onderdeel een korte uitleg over de specifieke uitgangspunten.

Verantwoord lenen en betalen

Screenshot 2024-05-30 at 14.45.20.png

 

Bruto jaarinkomen

Het totale jaarinkomen van deze klant uit alle inkomens in Inkomen Nu

Totaal toetsinkomen

Het berekende toetsinkomen van deze klant uit Inkomen Nu

Toetsrente

De opgegeven toetsrente op de Doelstelling pagina van Thema Hypotheek

Verwachte bruto maandlast

De totale bruto maandlast zoals berekend in de maandlasttabel op Samenstellen. Dit geldt voor de hypotheeklasten, maar ook de lasten m.b.t. eventuele zekerheden

Verantwoorde hypotheekhoogte LTV

De maximale lening o.b.v. de waarde van het onderpand uit Thema Hypotheek

Verantwoorde hypotheekhoogte LTI

Per klant én samen de maximale lening, rekening houdend met:

  • het berekende toetsinkomen

  • de verplichtingen

  • eventuele verruimingen

Verwachte hypotheekhoogte

De bepaalde hypotheek in de geselecteerde samenstelling

Wanneer er meerdere adviezen zijn, worden de gegevens uit het gekozen advies gebruikt

Pensioen

Screenshot 2024-05-30 at 15.10.28.png

 

In Thema Pensioen is berekend op welke datum de aanvrager en partner AOW gerechtigd zijn. Deze datum wordt vervolgens gebruikt om de scenario’s rondom pensioen door te rekenen

Pensioen berekend vanaf

De eerste kolom die getoond wordt is wanneer de eerste AOW gerechtigd is, de tweede wanneer ze dat beide zijn

Onder kolom met datum 27-11-2054, Marijke heeft de AOW leeftijd bereikt, maar Peter nog niet

Regeling(en) werkgever(s)

Dit is het totaal aan pensioen inkomens opgegeven in het Thema Pensioen bij de klant wiens AOW datum als eerste bereikt wordt

Privé regelingen

Dit is het totaal aan privé pensioenregelingen opgegeven in het Thema Pensioen bij de klant wiens AOW datum als eerste bereikt wordt

Inkomen uit arbeid, uitkeringen en overige

Het jaarinkomen uit alle inkomens in Inkomen Nu van de klant welke op dat moment nog niet de AOW datum bereikt heeft

Totaal jaarinkomen

Het totaal aan beschikbaar inkomen op het moment dat de eerste klant de AOW gerechtigde leeftijd bereikt heeft

Totaal toetsinkomen

Het berekende toetsinkomen uit het hiervoor berekende jaarinkomen.

Verwachte bruto maandlast

De totale bruto maandlast zoals berekend in de maandlasttabel op Samenstellen. Dit geldt voor de hypotheeklasten, maar ook de lasten m.b.t. eventuele zekerheden

Verantwoorde hypotheekhoogte

De maximale lening o.b.v. het hierboven berekende toetsinkomen

Verwachte hypotheekhoogte

De bepaalde hypotheek in de geselecteerde samenstelling

Overlijden (van partner)

 

Voor de scenario’s rondom Overlijden wordt gerekend met de passeerdatum als leidraad. De gegevens die op dat moment van toepassing zijn worden verzameld uit zowel Inventarisatie, Thema Hypotheek als Thema Overlijden.

Wettelijke regeling

Hier worden de bedragen uit een eventuele ANW uitkering getoond

Regeling(en) werkgever(s)

Het totaal aan nabestaandenpensioen vanuit de werkgeversregelingen. Wanneer er sprake is van een halfwezenuitkering vanuit de werkgeversregeling wordt deze hier ook meegeteld

Privé regelingen

Het totaal aan jaarlijkse uitkeringen bij overlijden uit prive pensioenregelingen

Inkomen uit arbeid, uitkeringen en overige

Het jaarinkomen uit alle inkomens in Inkomen Nu van de langstlevende

Totaal jaarinkomen

Het totaal aan beschikbaar inkomen op het rekenmoment, inclusief het ‘bruto gemaakte’ netto jaarinkomen uit polissen

Totaal toetsinkomen

Het berekende toetsinkomen uit het hiervoor berekende jaarinkomen, exclusief een eventuele halfwezenuitkering

Netto jaarinkomen uit polissen

Het berekende jaarinkomen uit de overlijdensrisicoverzekeringen met als doel “Inkomen aanvullen”

Verwachte bruto maandlast

De totale bruto maandlast zoals berekend in de maandlasttabel op Samenstellen. Dit geldt voor de hypotheeklasten, maar ook de lasten m.b.t. eventuele zekerheden

Verantwoorde hypotheekhoogte

Hier wordt rekening gehouden met het berekende toetsinkomen, de verplichtingen en eventuele verruimingen

Werkloos

 

Voor de scenario’s rondom werkloosheid wordt gerekend met de passeerdatum + 3 maanden, vanaf dat moment geldt het maximale percentage van 70%.

WW-uitkering per maand

Het berekende bedrag aan uitkering uit Thema Werkloos

Regeling(en) werkgever(s)

Eventuele regelingen vanuit de werkgever

Privé regelingen

Dit is het totaal aan privé woonlastenbeschermers opgegeven in het Thema Werkloos

Inkomen uit arbeid, uitkeringen en overige

Het inkomen uit alle inkomens in Inkomen Nu van diegene die op het rekenmoment niet werkloos is (jaarinkomen / 12)

Totaal bruto maandinkomen

De optelsom van de erboven genoemde posten

Maandelijks verschil

Het verschil tussen het geïnventariseerde netto maandinkomen en het gewenste netto maandinkomen uit het Thema Werkloos

Totaal toetsinkomen

Het totaal aan berekende toetsinkomen uit de erboven genoemde posten

Verwachte bruto maandlast

De totale bruto maandlast zoals berekend in de maandlasttabel op Samenstellen. Dit geldt voor de hypotheeklasten, maar ook de lasten m.b.t. eventuele zekerheden

Verantwoorde hypotheekhoogte

Hier wordt rekening gehouden met het berekende toetsinkomen, de verplichtingen en eventuele verruimingen

Arbeidsongeschikt

 

Voor de scenario’s rondom arbeidsongeschiktheid wordt gerekend met de passeerdatum + het aantal maanden dat dat het duurt totdat de regelingen gaan lopen. Voor klanten in loondienst, zie https://findesksupport.atlassian.net/wiki/spaces/FINDESK/pages/1035239440, voor zelfstandigen geldt het moment dat de regelingen uit gaan keren.

Percentage ongeschikt / Percentage benutten restverdiencapaciteit

De gekozen percentages uit de doelstelling van Thema Arbeidsongeschikt

Wia - uitkering per maand

Berekende uitkering o.b.v. de arbeidsgeschiedenis opgegeven in Thema Arbeidsongeschikt

Regeling(en) werkgever(s)

Berekende bedrag o.b.v. de opgegeven regelingen in Thema Arbeidsongeschikt

Inkomen uit arbeid, uitkeringen en overige

Het inkomen uit alle inkomens in Inkomen Nu van diegene die op het rekenmoment niet arbeidsongeschikt is (jaarinkomen / 12)

Totaal bruto maandinkomen

De optelsom van de erboven genoemde posten

Maandelijks verschil

Het verschil tussen het geïnventariseerde netto maandinkomen en het gewenste netto maandinkomen uit het Thema Arbeidsongeschikt

Totaal toetsinkomen

Het totaal aan berekende toetsinkomen uit de erboven genoemde posten

Verwachte bruto maandlast

De totale bruto maandlast zoals berekend in de maandlasttabel op Samenstellen. Dit geldt voor de hypotheeklasten, maar ook de lasten m.b.t. eventuele zekerheden

Verantwoorde hypotheekhoogte

Hier wordt rekening gehouden met het berekende toetsinkomen, de verplichtingen en eventuele verruimingen

Einde relatie

 

Totaal jaarinkomen

Het totale jaarinkomen van deze klant uit alle inkomens in Inkomen Nu

Totaal toetsinkomen

Het berekende toetsinkomen van deze klant uit Inkomen Nu

Maandelijks verschil

Het verschil tussen het gezamenlijke netto inkomen en het persoonlijke netto inkomen. Dit is gelijk aan het netto inkomen van de partner.

Verantwoorde hypotheekhoogte

Hier wordt rekening gehouden met het berekende toetsinkomen, de verplichtingen en eventuele verruimingen