The following macros are not currently supported in the header:
 • style

Hoe wordt het netto inkomen bepaald in Findesk? 

Situatie

Ik zie bij Inkomen nu 2 netto inkomens: Netto maandinkomen en Netto maandinkomen (o.b.v. bruto maandsalaris). Wat betekenen deze en wat is het verschil?

Uitleg

Binnen Findesk wordt er gerekend met een tweetal verschillende types maandinkomen, namelijk:

 • Het netto maandinkomen (o.b.v. bruto maandsalaris). Dit inkomen is het netto inkomen of netto maandsalaris welke de consument terug kan zien op zijn of haar loonstrook. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende maandelijkse inkomensbestanddelen:
  • Bruto salaris
  • Onregelmatigheidstoeslag
  • Auto van de zaak
  • Provisie
  • Werknemersbijdragen pensioen- en/of arbeidsongeschiktheidsregelingen

Bovenstaande bedragen worden in veel gevallen maandelijks verrekend en van daaruit dus te herleiden vanuit de loonstrook van de ontvanger. 

 • Het netto maandinkomen bevat alle bovenstaande inkomens maar rekent ook de volgende inkomensbestanddelen mee:
  • Vakantietoeslag
  • Vaste 13e maand
  • Vaste eindejaarsuitkering
  • Overwerk

Veel van deze onderdelen worden jaarlijks uitgekeerd of variëren per maand. Het zijn echter wel inkomensbestanddelen die je ontvangt en dus onderdeel zijn van je totale inkomen. In deze berekening worden de bedragen teruggerekend naar een maandelijks component en opgeteld bij het reguliere maandelijkse salaris of inkomen zoals dit op de salarisstrook wordt weergegeven.

In de adviesthema's Pensioen, Overlijden, Werkloos en Arbeidsongeschikt wordt gerekend met het Netto maandinkomen per maand. 

Waarom we rekenen met het Netto maandinkomen en niet met het Netto maandinkomen (o.b.v. bruto maandsalaris)?

De basis hiervoor is te herleiden naar de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF). Bij het bepalen van de leencapaciteit voor een consument die een hypothecaire financiering aanvraagt, dient er rekening gehouden te worden met de huidige vaste en bestendige inkomsten (art. 6 lid 3 van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen). In de 'Toelichting GHF' wordt in artikel 6.3 het volgende hierover gezegd:

"De hoogte van uw inkomsten is voor een belangrijk deel bepalend voor het bedrag aan financiering dat u kunt krijgen.. In beginsel tellen alleen uw vaste en bestendige inkomsten mee. Inkomstenbronnen kunnen zijn:
• jaarsalaris uit een arbeidsovereenkomst
• jaarlijkse uitkering uit pensioen, AOW, VUT of een uitkering op grond van sociale wetgeving
• vakantietoeslag
• vaste dertiende maand 
• structureel overwerk
• vaste eindejaarsuitkering
• overige bestendige langlopende inkomsten,, bijvoorbeeld uit verhuur van registergoed"

Hier wordt vastgesteld dat het inkomen uit meerdere componenten bestaat, waaronder het jaarsalaris, vakantietoeslag en vaste dertiende maand. Deze componenten dienen meegenomen te worden wanneer het inkomen wordt bepaald. Dit onder de voorwaarde dat het vaste componenten zijn. Voor dienstverbanden is het gebruikelijk dat in ieder geval het vakantiegeld jaarlijks wordt uitgekeerd en in veel gevallen zal ook sprake zijn van een jaarlijkse uitkering van een 13e maand. Derhalve is het juist om hier in de bepaling van het totaal inkomen rekening mee te houden bij de berekening van het bruto en netto inkomen.

Dit sluit aan bij hetgeen wordt voorgeschreven in Leidraad 6 Hypotheekadvisering. Deze AFM Leidraad bepaalt namelijk dat voor een passend advies over (risico)verzekeringen het volgende nodig is:

 • Inzicht in de financiële risico’s die de klant kan en wil lopen;
 • Inzicht in de werkelijke financiële positie van de klant in geval van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden.
 • Een berekening van terugval in inkomen van de klant.

Het advies is passend wanneer het verzekerde bedrag van de (risico)verzekering aansluit op de inkomens terugval en de klant de wens heeft om een verzekering af te sluiten. Terugval in inkomen kan op verschillende manieren berekend en getoond worden maar door alle componenten mee te nemen zoals deze ook door de GHF meegenomen wordt, presenteer je een completere inkomensterugval voor je klant. Binnen Findesk houden we dus rekening met alle inkomenscomponenten bij het vaststellen van het netto inkomen en dat is dus de basis van waaruit de wijzigingen in het inkomen bij de verschillende scenario's weergegeven worden. 

Waar houdt Findesk rekening mee met de berekening van het netto maandinkomen en waar vind ik het inzicht?

Met het berekenen van het netto maandinkomen heeft je klant (loondienst en/of zelfstandig ondernemer) mogelijk te maken met meerdere heffingskortingen en/of aftrekposten. Elk nieuw aangemaakt advies vanaf 2 november 2021 heeft de mogelijkheid om jou als adviseur inzicht te geven in de totstandkoming hiervan. 

Findesk houdt rekening met de volgende onderdelen:

 • Algemene heffingskorting
 • Arbeidskorting
 • Ouderenkorting
 • Alleenstaande ouderenkorting
 • ZVW bijdrage
 • Ondernemersvrijstelling
 • Beperking aftrekbare bedragen

De berekening vind je in het klantdossier bij Inkomen voor advies op de Inkomen nu pagina.

Naast het netto maandinkomen vind je onderstaande button die je naar de specificatie leidt.

 

Wij bieden je vervolgens onderstaande specificatie. Uiteraard is de specificatie van toepassing op de opgevoerde klantsituatie.

Voor gerelateerde vragen hebben we een document toegevoegd waar vragen over bovenstaande onderwerp staan beschreven:

Vragen & antwoorden Bruto-Netto.pdf